Qianchuan Zhao

Member

Qianchuan Zhao(imag)Address:

Tsinghua University,

Department of Automation,

Beijing 100084,

China

e-mail:

zhaoqc(at)tsinghua.edu.cn

www:

http://cfins.au.tsinghua.edu.cn/personalhg/zhaoqc/

Phone:

+8610-62783612

Fax:

+8610-62796115