Personal tools
You are here: Home / CC 2 - Design Methods / TC 2.5. Robust Control / Members / Zhen Zhang

Zhen Zhang

Member

Zhang Zhen Photo

Address:

Tsinghua University
Department of Mechanical Engineering
Building 9003
Beijing, CHINA

e-mail:

zzhang@tsinghua.edu.cn

www:

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/jxxen/4192/2014/20140723181810568372119/20140723181810568372119_.html

 

 

Log in


Forgot your password?