Yoshio Ebihara

Member

Ebihara Yoshio Photo

Address:

Kyoto University
Department of Electrical Engineering
Kyoto daigaku-katsura, Nishikyo-ku
Kyoto, JAPAN

e-mail:

ebihara@kuee.kyoto-u.ac.jp

www:

http://www-lab22.kuee.kyoto-u.ac.jp/~ebihara/