Lixian Zhang

Member

Lixian Zhang Photo

Address:

Harbin Institute of Technology
Research Center of Intelligent Control and Systems
Yikuang Street No. 2, Nangang District
CHINA

e-mail:

lixianzhang@hit.edu.cn

www:

http://homepage.hit.edu.cn/pages/lixianzhang/3